ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

 ระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
     คู่มือการลงทะเบียนสำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
     e-learning
     คู่มือการติดตั้งโปรแกรมสำหรับทำงาน offline
 ข้อมูลประกอบการคำนวณราคากลาง
     BOQ EXCEL TEMPLATE
     BOQ EXCEL TEMPLATE (สำหรับงานอาคาร)
     โปรแกรมสำหรับติดตั้ง Offline