ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ชื่อหน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 26,676,200.00

ลำดับ  ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์