ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ชื่อหน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 10,550,480.00

ลำดับ  ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์