( สำเนา )
ประกาศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ" type="text" />
เรื่อง ยกเลิกประกาศ" type="text" /> ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" type="text" />
........................................................................................
 

          ตามประกาศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว" type="text" />

 

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ" type="text" /> จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" type="text" />)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี" type="text" />

" type="text" />

" type="text" />

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง ประไพ ดำสะกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง ประไพ ดำสะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ