ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๕๐ ระหว่างบ้านหวาย หมู่ที่ ๔,๑๕ ตำบลสามัคคี - บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑,๖,๑๐ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๕๐ ระหว่างบ้านหวาย หมู่ที่ ๔,๑๕ ตำบลสามัคคี - บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑,๖,๑๐ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๕๐ ระหว่างบ้านหวาย หมู่ที่ ๔,๑๕ ตำบลสามัคคี - บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑,๖,๑๐ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.สนอง แทร็กเตอร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
นวลละออง สิมาตา
(นางนวลละออง สิมาตา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาวดรุณี ศรีลาภ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร