ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๖๔ ระหว่างบ้านบะยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหมี - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๖๔ ระหว่างบ้านบะยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหมี - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๖๔ ระหว่างบ้านบะยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหมี - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรโพธิ์ทอง คอนเทค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
นวลละออง สิมาตา
(นางนวลละออง สิมาตา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาวดรุณี ศรีลาภ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร