ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อท่อ PVC. พร้อมอุปกรณ์ รวม ๑๔ รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ Eb.สกก.๑๔/ซ.๑๖/๒๕๖๑
                 กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อ PVC. พร้อมอุปกรณ์ รวม ๑๔ รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๑,๖๓๐.๒๔ บาท (สองล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตามรายการ ดังนี้
๑.ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC ๕ ขนาด ๔๐๐ มม. ยาว ๖.๐๐ ม. มอก.๑๗-๒๕๓๒  จำนวน ๑๐๑ ท่อน
๒.ท่อสั้นพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดันแบบปลายหน้าจานเหล็กกล้า ๑ ด้าน ปลายธรรมดา ๑ ด้าน ชั้นคุณภาพ PVC ๕ ขนาด ๔๐๐ มม. มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕  จำนวน ๑๑ ท่อน
๓.ท่อสั้นพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดันแบบปลายหน้าจานเหล็กกล้า ๑ ด้าน ปลายบาน ๑ ด้าน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ  PVC ๕ ขนาด ๔๐๐ มม. มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕  จำนวน ๑๑ ท่อน
๔.แหวนยางสำหรับต่อท่อ PVC ขนาด Dia.๔๐๐ มม. จำนวน ๑๑๑ อัน
๕.น้ำยาหล่อลื่นแหวนยาง ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๓๒ กระป๋อง
๖.ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC ๕ ขนาด ๓๐๐ มม. ยาว ๖.๐๐ ม. มอก.๑๗-๒๕๓๒  จำนวน ๑๒๘ ท่อน
๗.ท่อสั้นพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดันแบบปลายหน้าจานเหล็กกล้า ๑ ด้าน ปลายธรรมดา ๑ ด้าน ชั้นคุณภาพ PVC ๕ ขนาด ๓๐๐ มม.มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕ จำนวน ๑๐ ท่อน
๘.ท่อสั้นพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดันแบบปลายหน้าจานเหล็กกล้า ๑ ด้าน ปลายบาน ๑ ด้าน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC ๕ ขนาด ๓๐๐ มม.มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕  จำนวน ๑๐ ท่อน
๙.แหวนยางสำหรับต่อท่อ PVC ขนาด Dia.๓๐๐ มม.  จำนวน ๑๓๖ อัน
๑๐.ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC ๕ ขนาด ๑๐๐ มม. ยาว ๔.๐๐ ม.
มอก.๑๗-๒๕๓๒  จำนวน ๑ ท่อน
๑๑.ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC ๕ ขนาด ๕๕ มม. ยาว ๔.๐๐ ม.
มอก.๑๗-๒๕๓๒  จำนวน ๒ ท่อน
๑๒.ข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดันแบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอกชั้นคุณภาพ PVC ๕
ขนาด ๕๕ มม มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕  จำนวน ๒๐ อัน
๑๓.ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดันแบบฝาครอบ ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC ๕
ขนาด ๕๕ มม. มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕  จำนวน ๒๐ อัน
๑๔.ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC๕ ขนาด ๒๕ มม. ยาว ๔.๐๐ ม.
มอก.๑๗-๒๕๓๒  จำนวน ๑ ท่อน

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๕๑๐๐๓๐ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรมชลประทาน ผ่านทางอีเมล์ ppk14@rid.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกรมชลประทานจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางอีเมล์ ppk14@rid.go.th   และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

               การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
บุญรอด หาญองอาจ 
(นายบุญรอด หาญองอาจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
จุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
(นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ Eb.สกก.๑๔/ซ.๑๖/๒๕๖๑