ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พงศ์ดิลกโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
ทวีศักดิ์ ศรีใสคำ 
(นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
อิสระภาพ ลูกบัว
(นายอิสระภาพ ลูกบัว)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นายอิสระภาพ ลูกบัว ครู คศ.2