( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก คุณลักษณะเฉพาะและราคาไม่ถูกต้อง

 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 

(นายปรีชา นาคจำรูญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต 3

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง ธัญญาภรณ์ นุชเฉย)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง ธัญญาภรณ์ นุชเฉย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ