ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕๒ รายการ
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕๒ รายการ  นั้น
               วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโสธรแทรคเตอร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
รัตติยา จักษุดำ
(นางรัตติยา จักษุดำ)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง