ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณซุ้มจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างการจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณซุ้มจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณซุ้มจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางจินดารัตน์ ธิมาไชย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
นวลละออง สิมาตา
(นางนวลละออง สิมาตา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาวดรุณี ศรีลาภ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร