ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๗๘ ระหว่างบ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลแคนน้อย - บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ ๑,๔,๙,๑๐,๑๓ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๗๘ ระหว่างบ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลแคนน้อย - บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ ๑,๔,๙,๑๐,๑๓ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๗๘ ระหว่างบ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลแคนน้อย - บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ ๑,๔,๙,๑๐,๑๓ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิจิตรวิศวกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
กัญญณัช สูตะบุตร
(นางสาวกัญญณัช สูตะบุตร)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง