ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๑๘ ระหว่างบ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ ๑,๓,๘ - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งแต้ - บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๑๘ ระหว่างบ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ ๑,๓,๘ - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งแต้ - บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๑๘ ระหว่างบ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ ๑,๓,๘ - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งแต้ - บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
 พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
สุพัตรา มีทอง
(นางสุพัตรา มีทอง)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง