ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ จุดๆละ ๘ ตัว รวม ๑๖๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ จุดๆละ ๘ ตัว รวม ๑๖๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๘,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 ระบบกล้องวงจรปิด ระบบภาพถ่ายจากกล้องเพื่อการรวบรวมข้อมูล(๔๓.๒๑.๑๗.๑๘ ) จำนวน ๑   โครงการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสระบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔.
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ผลิต กรณีไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องเป็น ผู้ไดัรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่นำเสนอ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับจังหวัดสระบุรี จากผู้ผลิตหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาในประเทศไทยหรือตัวแทนในประเทศไทยเป็นต้นฉบับมาแสดงในวันทำสัญญา    เพื่อเป็นผลดีต่อจังหวัดสระบุรี เรื่องการบริการหลังการขายจากผู้ผลิตหรือจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาในประเทศไทย
​                  ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน(ด้านการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)กับงานที่ประกวดราคาในวงเงินมูลค่าต่อสัญญาไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงาน  ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสระบุรีเชื่อถือ
​                         ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
​                         (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้าใช้มาแสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
​                         (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานขอผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
​                         ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
​                        ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอุปกรณ์อะไหล่เป็นเวลา ๕ ปี สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องพร้อมอุปกรณ์ที่นำเสนอราคา โดยให้นำหนังสือรับรองมาแสดงในวันทำสัญญาด้วย

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saraburi.go.th,www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๒๑๒๗๙๑ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสระบุรี ผ่านทางอีเมล์ m19000014@dopa.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจังหวัดสระบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.saraburi.go.th,www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
 
(นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
สุรีย์รัตน์ วงศ์จันทร์
(นางสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์จันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑