ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนพนันท์แอร์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
พิมพ์ปวีณ์ ศรีแสน
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศรีแสน)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง