ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๘๓ ระหว่างแยกบ้านพรหมนิยม หมู่ที่ ๗ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา - บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๘๓ ระหว่างแยกบ้านพรหมนิยม หมู่ที่ ๗ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา - บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๘๓ ระหว่างแยกบ้านพรหมนิยม หมู่ที่ ๗ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา - บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   
๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
สุพัตรา มีทอง
(นางสุพัตรา มีทอง)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง