ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างอาหารโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างอาหารโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาอาหารสำหรับนักเรียนและครู จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ น.ส.นิตยา แสงใสแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
ทวีศักดิ์ ศรีใสคำ 
(นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
อิสระภาพ ลูกบัว
(นายอิสระภาพ ลูกบัว)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นายอิสระภาพ ลูกบัว ครู คศ.2