ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถุงผ้าบรรจุเอกสารคละสีทำจากผ้า๖๐๐D พร้อมหูหิ้ว ขนาดกว้าง ๓ นิ้ว ยาว ๑๑ น้ิว สูง ๑๓ น้ิว พร้อมสกรีน จำนวน ๑๑๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๕๐.๐๐ บาท (หกพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
ประนอม บุญจิตร
(นางประนอม บุญจิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นายทองหมุน น้อยนนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต