ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ ระหว่างบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามัคคี - บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ ระหว่างบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามัคคี - บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ ระหว่างบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามัคคี - บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กงจักรการเกษตรยโสธร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
พิมพ์ปวีณ์ ศรีแสน
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศรีแสน)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง