ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช่้ในสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช่้ในสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๖,๐๓๑.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๗   เครื่อง
๒.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๖   เครื่อง
๓.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๙   เครื่อง
๔.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑   เครื่อง
๕.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดำ(๑๘หน้า/นาที) จำนวน ๑   เครื่อง
๖.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDสี ขนิด Network จำนวน ๑   เครื่อง
๗.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดำสำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑   เครื่อง
๘.  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๗   เครื่อง
๙.  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๒   เครื่อง
๑๐.  เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑   เครื่อง
๑๑.  เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ KVA
จำนวน
๒๖ 
 เครื่อง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันการบินพลเรือน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                   
                  ๑๔. เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายและหรือการให้เช่า ให้เช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง
                ๑๕. มีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรือรับรองให้ไม่เกิน      6 เดือน นับจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา
                ๑๖. กรณีมอบหมายให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจเต็มทำการยื่นซองแทน หรือ ผูกพัน   ในนามนิติบุคคลนั้น ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๒-๕๗๔๑-๔ ต่อ ๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
ปิยะ อาจมุงคุณ 
(พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ)
ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
จอน พรมถา
(นายจอน พรมถา)
 หัวหน้าแผนกจัดหา
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นายจอน พรมถา หัวหน้าแผนกจัดหา
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑