( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณแยกทางหลวงชนบท สาย พบ.๒๐๔๑ ที่ กม ๒+๑๒๐ ซ้ายทาง (ซอยถนนขวาง) ระยะที่ ๒
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณแยกทางหลวงชนบท สาย พบ.๒๐๔๑ ที่ กม ๒+๑๒๐ ซ้ายทาง (ซอยถนนขวาง) ระยะที่ ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อบต.หนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongchumphol.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๔๗๗๓๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางนฤมล สุภาแพ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศศิพิมพ์ หมื่นชำนาญ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง ศศิพิมพ์ หมื่นชำนาญ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561