ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑- ๐๒๔๕ ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมูที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองหมี หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑- ๐๒๔๕ ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมูที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองหมี หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑-๐๒๔๕ ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมูที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองหมี หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
จิรพรรณ แฝงสูงเนิน
(นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง