( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำมะโฮ หมู่ที่ ๗-บ้านคำมันปลา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำมะโฮ หมู่ที่ ๗-บ้านคำมันปลา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา

 

          เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

(นายทองดี แก้วภิรมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง ศิริวรรณ พละสรรค์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง ศิริวรรณ พละสรรค์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ