( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในชุมชนคลองบางแก้วใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในชุมชนคลองบางแก้วใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

(นายเตลานศิริ คงสมจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย อภิตรี ภูมิบุรี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย อภิตรี ภูมิบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว