( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพังพวย -ไร่ยุบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพังพวย -ไร่ยุบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                      ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง    ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kohlak.go.th/www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๑-๐๖๓๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายเสน่ห์ อาจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง รุจี แสงดวงดาว)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง รุจี แสงดวงดาว เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561