ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดยโสธร (อาคาร OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดยโสธร (อาคาร OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดยโสธร (อาคาร OTOP) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน-ไทย 2016 ดิวิล็อปเมนท์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
ปรียาพร ใจเด็จ
(นางปรียาพร ใจเด็จ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นายทองหมุน น้อยนนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต