( สำเนา )
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำแม่พาย  หมู่ที่ 12  ตำบลเขาคีริส  เชื่อม  หมู่ที่ 5  
ตำบลคลองพิไกร  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร 

                                                                        ..........................................

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำแม่พาย  หมู่ที่ 12  ตำบลเขาคีริส  เชื่อม  หมู่ที่ 5  ตำบลคลองพิไกร  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชรขนาดปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 36,500 ลูกบาศก์เมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกำหนด)
            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท(-สองล้านบาทถ้วน-)

                   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. มีความสามารถตามกฎหมาย
                   2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                   4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                   
                  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                   6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                   7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
                    8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                    9.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
                   10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.-บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเชื่อถือ
                         ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                        (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน   ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม“กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้
                     (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคากิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                  11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                      กำหนดการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  16 มีนาคม 2561
ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30  น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ
แพงเพชร
                     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 
                   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)  ได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kpppao.go.thหรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5571-8280-96 ต่อ 501 ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายปรีชา ฤกษ์หร่าย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ชุลีพร ดีบู่)
 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ชุลีพร ดีบู่ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 53/2561