ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๒๐ เดือน เลขที่ หจพฟน.(จ.)๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๒๐ เดือน เลขที่ หจพฟน.(จ.)๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๖,๗๔๓.๗๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                    ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานที่ให้บริการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตและสามารถรับดำเนินการคัดแยก รวบรวม บำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลที่แจ้งไว้ตามเงื่อนไขการรับจ้าง ตามประเภทของกิจการที่ให้บริการคัดแยก รวบรวม บำบัดหรือกำจัดของเสียอุตสาหกรรม โดยต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามประเภทของโรงงานคัดแยก บำบัดหรือกำจัด พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
                 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผู้ควมคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยต้องแสดงสำเนาการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
                 ๑๖ต้องมีการควบคุมหรือระบบการติดตามรถ เส้นทาง ที่จะสามารถตรวจสอบและติดตามการเดินรถได้เป็นอย่างดี โดยแสดงเอกสาร พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
                 ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนองานจ้างบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.๒๕๔๘ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.๒๕๕๐ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งรายละเอียดวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับ และต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้วในปัจจุบัน
                 ๑๘.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้ใบกำกับการส่งของเสียอันตราย และต้องปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.๒๕๔๕
                 ๑๙. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยตัวแทนต้อง
                         ๑๙.๑ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.๒๕๔๗
                         ๑๙.๒ ปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.๒๕๔๕
                         ๑๙.๓ ต้องมีระบบการควบคุมระบบการเดินรถ เส้นทาง สามารถตรวจสอบและติดตามการเดินรถได้เป็นอย่างดี
                 ๒๐.  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งชื่อพนักงาน พนักงานขับรถ ประเภทรถและทะเบียนรถก่อนเข้างาน รวมถึงแจ้งวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออกบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนืือ (ถ้ามี) ต่อแผนกรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://bidding.egat.co.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๓๖-๗๘๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
พินิจ นิลกัณหะ 
(นายพินิจ นิลกัณหะ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ฐนัชโชค ลิ่มทองขาว
(นายฐนัชโชค ลิ่มทองขาว)
 หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นายฐนัชโชค ลิ่มทองขาว หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ หจพฟน.(จ.)๑/๒๕๖๑