ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้มีโครงการ จ้างดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การชลประทาน(๗๐.๑๗.๑๗.๐๐ )ดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๒ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร และบันไดทางลง (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ป้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไพร กำหนด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนท้องถิ่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
ทิพย์วรรณ วรรณะ 
(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 
สำเนาถูกต้อง
 
ทิพย์วรรณ วรรณะ
(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล