( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกจาน - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๖๙๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร
 
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกจาน - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๖๙๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๒,๙๖๖.๓๖ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)
          
              
                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                    ๑.   มีความสามารถตามกฎหมาย

                   ๒.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   ๓.   ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

           ๔.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
              
             ๕.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

              ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
   ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
               ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเชื่อถือ
                 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                 (๑)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้
                       (๒)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคากิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
              ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
              ๑๒.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

         ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

                  

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น ๑ องค์การบริาหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  ในวันเวลาราชการ  
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๕๐๓๓๓ ต่อ ๑๘๐๘ ในวันและเวลาราชการ

 

          

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางอรนุช จินตะเวช)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เพชรรัตน์ บุญสะอาด)
 นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง เพชรรัตน์ บุญสะอาด นักบริหารงานคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 65/2561