( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนตาโน  หมู่ที่ ๔  ตำบลนาโพธิ์ - บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านแมด  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาโน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโพธิ์ - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๖๒๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๕๕๕,๓๘๓.๔๔ บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)
                       ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  (หกแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อถือ
              ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
              (๑)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้
              (๒)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคา กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
               ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”  หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์
               ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
               ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
               ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่  ๒๘   มีนาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.   ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม  ชั้น ๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
                ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.ubon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๕-๒๕๐๓๓๓  ต่อ ๑๘๐๖  ในวันและเวลาราชการ         
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางอรนุช จินตะเวช)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เพชรรัตน์ บุญสะอาด)
 นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง เพชรรัตน์ บุญสะอาด นักบริหารงานคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 87/2561