ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๓๐ ระหว่างบ้านสงยาง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสงยาง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๓๐ ระหว่างบ้านสงยาง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสงยาง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๓๐ ระหว่างบ้านสงยาง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสงยาง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
รัตติยา จักษุดำ
(นางรัตติยา จักษุดำ)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง