( สำเนา )  
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเบตง
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเบตง ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเบตง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาง วิภาฉัตร บุญยัง)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง วิภาฉัตร บุญยัง)  
ครู คศ.1  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง วิภาฉัตร บุญยัง ครู คศ.1