ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ เช่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไทยแลนด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
ศักดิ์ชัย ใบบัว
(นายศักดิ์ชัย ใบบัว)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง