ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยอีซู ระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ เขตเทศบาลตำบลทรายมูล (ริมทุ่ง) - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๘ ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างขุดลอกลำห้วยอีซู ระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ เขตเทศบาลตำบลทรายมูล (ริมทุ่ง) - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๘ ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขุดลอกลำห้วยอีซู ระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ เขตเทศบาลตำบลทรายมูล (ริมทุ่ง)- บ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๘ ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กงจักรการเกษตรยโสธร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
นวลละออง สิมาตา
(นางนวลละออง สิมาตา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาวดรุณี ศรีลาภ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร