ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดับเบิ้ลดีเซ็นเตอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
พิมพ์ปวีณ์ ศรีแสน
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศรีแสน)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง