ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CMS-๒h จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CMS-๒h จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CMS-๒h จำนวน ๒๕ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอแอล ซัพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
รัตติยา จักษุดำ
(นางรัตติยา จักษุดำ)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง