( สำเนา )  
ประกาศ โรงพยาบาลปากเกร็ด
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ โรงพยาบาลปากเกร็ด ได้มีโครงการ ซื้อซีเมนต์ยึดครอบฟันชั่วคราว และแผ่นขัดวัสดุอุดสีเหมือนฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               โรงพยาบาลปากเกร็ด ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย ชลธี ยังตรง)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง จินตนา อักษรสารสิทธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย