( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒
........................................................................................
 

          ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือจังหวัดระนอง  ด่วนที่สุด ที่ รน ๑๑๒๓.๓/ว๕๔  ลงวันที่     มกราคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑          


    
       
    
                                                                                           (นายสยาม  จอมเทพมาลา)
                                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
   
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง อังศุนิตย์ ธีรกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง อังศุนิตย์ ธีรกุล ผู้อำนวยการกองคลัง