( สำเนา )  
ประกาศ เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย สุรศักดิ์ บวรวัฒนานุกิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินท์

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง สิริลักษณ์ ฉัตรทอง)  
นักบริหารการคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง สิริลักษณ์ ฉัตรทอง นักบริหารการคลัง