ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายรัดในการผ่าตัด(๔๒.๒๙.๓๘.๐๓ ) จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
ธำรง หาญวงศ์ 
(นายธำรง หาญวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 
สำเนาถูกต้อง
 
พงษ์ศักดิ์ โสภณ
(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ