( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ ๗
........................................................................................
 

          ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ ๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒ /ว.๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือจังหวัดระนอง ด่วนที่สุด ที่ รน ๐๐๒๓.๓ /ว.๕๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๖๑  เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

                        (นายสยาม จอมเทพมาลา)
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง อังศุนิตย์ ธีรกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง อังศุนิตย์ ธีรกุล ผู้อำนวยการกองคลัง