ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระเป๋าผ้าฝ้าย กว้าง ๑๒ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีสายสะพาย มีช่องใส่ของด้านหน้า พร้อมสกรีนตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมั้นสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางคำพอ สมคะเนย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
ทองหมุน น้อยนนท์
(นายทองหมุน น้อยนนท์)
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นายทองหมุน น้อยนนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต