ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไตรเทค อิมเพค จำกัด (ส่งออก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
 
สำเนาถูกต้อง
 
นวรัตน์ เพียปลัด
(นาง นวรัตน์ เพียปลัด)
นักวิชาการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง สุดาพร ขำสาคร นักวิชาการคลัง