( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลปากแพรก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพุรางนิมิต ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ เทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพุรางนิมิต ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก เนื่องจากดาวน์โหลดเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน

 

          เทศบาลตำบลปากแพรก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก

สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ชมปภัคคม์ สินราทองจันทร์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ชมปภัคคม์ สินราทองจันทร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ