( สำเนา )
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Macrodrip) จำนวน 34,000 Set ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.............................................................

               ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Macrodrip) จำนวน 34,000 Set ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และประกาศ  เรื่อง  ลงวันที่   โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก เนื่องจากชื่อโครงการ คลาดเคลื่อน 

               โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Macrodrip) จำนวน 34,000 Set ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. แก้ไข 
                              ชุดให้สารละลายชนิดหยดเล็ก (Set Microdrip)

               ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 
 

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง เดือนเพ็ญ พิริยะวรรธน์) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง เดือนเพ็ญ พิริยะวรรธน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ