ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยขั้นไดใหญ่ ระหว่างบ้านโคกมนัส หมู่ที่ ๙ ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านตับเต่า หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดปากกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร ลึกเก็บกัก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร   ได้มีโครงการ  จ้างขุดลอกลำห้วยขั้นไดใหญ่ ระหว่างบ้านโคกมนัส หมู่ที่ ๙ ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านตับเต่า หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดปากกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร ลึกเก็บกัก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขุดลอกลำห้วยขั้นไดใหญ่ ระหว่างบ้านโคกมนัส หมู่ที่ ๙ ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านตับเต่า หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุ่มภาโชคการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
กัญญณัช สูตะบุตร
(นางสาวกัญญณัช สูตะบุตร)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง