ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิ๊กโปร นครราชสีมา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๔๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
สายเรียม เดโชสินสวัสดิ์ 
(นางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณภัทร พลดงนอก
(นางสาวณภัทร พลดงนอก)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง นักบริหารงานการคลัง