ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ภัทรกิจรุ่งเรือง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
สายเรียม เดโชสินสวัสดิ์ 
(นางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
 
สำเนาถูกต้อง
 
ชวันภรณ์ รุ่งเรือง
(นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง นักบริหารงานการคลัง