ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อ IT. ประกอบการศึกษา ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อ IT. ประกอบการศึกษา ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสื่อ IT ประกอบการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีศรีปัญญา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
ทวีศักดิ์ ศรีใสคำ 
(นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
อิสระภาพ ลูกบัว
(นายอิสระภาพ ลูกบัว)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นายอิสระภาพ ลูกบัว ครู คศ.2